Chi tiết về Tác giả

Nhân, Nguyễn Trọng

  • S. 2(91) (2012) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Sự cần thiết phải khôi phục lại chợ nổi Ngã Bảy và vấn đề khai thác trong du lịch/The necessity of restoring “Ngã Bảy” floating market and the issues of tourist exploitation
    Tóm tắt  PDF