Chi tiết về Tác giả

Bình, Nguyễn Tiến

  • S. 6(113) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Những phát hiện mới về lăng của Hoàng đế Minh Mạng và nguồn gốc của thước Lỗ Ban triều Nguyễn/New findings about Minh Mạng royal tomb and the origin of Lu Ban ruler under the Nguyễn Dynasty
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1(144) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Nghinh Lương Đình - Những thay đổi về hình dáng kiến trúc trong các giai đoạn lịch sử./Nghinh Lương Pavilion - Changes in architectural shape during periods of history.
    Tóm tắt  PDF