Chi tiết về Tác giả

Hoài, Nguyễn Thu

  • S. 2(128) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Quá trình hình thành và quản lý châu bản trong hệ thống lưu trữ triều Nguyễn (1802-1945)/ The process of forming and managing official documents in the archival system of the Nguyễn Dynasty (1802-1945).
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2(136) (2017) - TƯ LIỆU
    Một số đặc trưng trong Châu bản thời vua Bảo Đại./Some features of Royal Decrees under the reign of emperor Bảo Đại.
    Tóm tắt  PDF