Chi tiết về Tác giả

Lợi, Nguyễn Thanh

  • S. 4(102) (2013) - ĐỌC SÁCH
    Những sai sót trong cuốn Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca (Bản in năm 2012)/Mistakes in Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca (Edition 2012)
    Tóm tắt  PDF