Chi tiết về Tác giả

Đăng, Nguyễn Thanh

  • S. 5(70) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Đa dạng thành phần loài cá ở hệ thống sông Truồi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế/Biodiversity on Species Composition of the Ischthyofauna in Truồi River, Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF