Chi tiết về Tác giả

Đức, Nguyễn Thọ

  • S. 2(136) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Nho giáo và tư tưởng dân chủ (Luận về tư tưởng "dân chủ" Nho giáo của Trần Trọng Kim trong tác phẩm Nho giáo)./Confucianism and democratic thought discuss on Trần trọng Kim’s thought on Confucian “democracy” in his work Confucianism.
    Tóm tắt  PDF