Chi tiết về Tác giả

Thu Hà, Nguyễn Thị

  • S. 2(145) (2018) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Một số vấn đề về việc triển khai ISO điện tử tại các cơ quan hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế./Some issues on developing ISO e-system in administrative agencies in Thừa Thiên Huế Province.
    Tóm tắt  PDF