Chi tiết về Tác giả

Tâm hạnh, Nguyễn Thị

  • S. 2(91) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Sắc thái ẩm thực Huế qua hệ thống ngôn từ trong Thực phổ bách thiên/Nuance of Huế cuisine through words in Thực phổ bách thiên
    Tóm tắt  PDF