Chi tiết về Tác giả

Lan Anh, Nguyễn Thị

  • S. 2(100) (2013) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Tổng quan về gốm sứ Hizen, Nhật Bản/Overview of Hizen Porcelain (Japan)
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1(127) (2016) - TƯ LIỆU
    Mỹ thuật Nhật Bản – Từ sau cánh cửa tre bước ra thế giới/ Japanese art – going out into the world from behind the bamboo door
    Tóm tắt  PDF