Chi tiết về Tác giả

Hường, Nguyễn Thị

  • S. 5(88) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Diện mạo sách giáo khoa Hán Nôm trong giáo dục Nho học cải lương thời Pháp thuộc/Aspect of Sino-Nôm Textbooks in the Reforming Confucian Education During the French Domination
    Tóm tắt  PDF
  • S. 7(96) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Cương vực Việt Nam qua các sách dạy lịch sử Việt Nam viết bằng chữ Hán và chữ Nôm/Vietnam’s border in Vietnamese history textbooks written in Chinese and “Nôm” scripts
    Tóm tắt  PDF