Chi tiết về Tác giả

Kha, Nguyễn Thị Ly

  • S. 7-8 (2014) - CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975)
    Mô hình sách giáo khoa Việt ngữ bậc Tiểu học ở miền Nam trước năm 1975/Model of Vietnamese textbooks for primary education in South Vietnam before 1975
    Tóm tắt  PDF