Chi tiết về Tác giả

Dương, Nguyễn Thùy

  • S. 3(62) (2007) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Lê Đình Thám-người thầy thuốc từ tâm, cư sĩ chấn hưng Phật giáo xuất sắc, nhà hoạt động chính trị yêu nước/Lê Đình Thám-A compassionate physician, an outstanding Buddhist hermit for Buddhism renovation and a patriotic political activist
    Tóm tắt