Chi tiết về Tác giả

Nghị, Nguyễn Tăng

  • S. 5(112) (2014) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Cộng đồng học giả Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông: Vai trò và tác động chính sách/China’s epistemic community in the East Sea disputes: The role and policy impact
    Tóm tắt  PDF