Chi tiết về Tác giả

Duy, Nguyễn Sinh

 • S. 6(65) (2007) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Án Nại Nguyễn Hanh/Án Nại Nguyễn Hanh
  Tóm tắt
 • S. 5(64) (2007) - TƯ LIỆU
  Bài phú “Cảnh đất Hàn” của Khóa Triệu/The work “Cảnh đất Hàn” by Khóa Triệu
  Tóm tắt
 • S. 9-10 (2014) - TƯ LIỆU
  Hồ sơ vụ “Duy Tân khởi nghĩa”/Documents relating to “The uprising of Emperor Duy Tân”
  Tóm tắt  PDF