Chi tiết về Tác giả

Minh, Nguyễn Quảng

 • S. 6(83) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Chúng ta có chăng thói quen "cổ tích hóa"?/Vietnamese Customs of Legendisation, Myth or Reality?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(82) (2010) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Đôi điều về minh văn trên ông bình vôi/About the Inscriptions on Vietnamese Lime-pots
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(79) (2010) - ĐỌC SÁCH
  Đọc bộ sách mới in lại Kỹ thuật của người Nam/About the 2009 Re-edition of Technique du Peuple Annamite
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(73) (2009) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Những ông bình vôi sản xuất tại Anh/British-Made Lime-Pots for Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(72) (2009) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Đôi điều về minh văn trên gốm sứ (Phần 2: Một vài minh văn đáng chú ý)/About the Inscriptions on Vietnamese Ceramics (Part 2: Some Attention-catching Inscriptions)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(71) (2008) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Đôi điều về minh văn trên gốm sứ - Phần I: Những điểm chung cần sáng tỏ (Tiếp theo)/About the Inscriptions on Vietnamese Ceramics - Part 1: Some General Need-to-be-Clarrified Issues (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(70) (2008) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Đôi điều về minh văn trên gốm sứ - Phần I: Những điểm chung cần sáng tỏ/About the Inscriptions on Vietnamese Ceramics - Part 1: Some General Need-to-be-clarrified Issues
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(88) (2011) - TƯ LIỆU
  Vài điều mới biết về bộ sách Kỹ thuật người Nam/A New Perspective On the Book Technique du peuple Annamite
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(94) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Chả giò Việt Nam ở Tây Âu khi toàn cầu hóa/Vietnamese “spring rolls” in Western societies in the age of globalization
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7(96) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Những ấn phẩm chính viết về tác phẩm "Kỹ thuật của dân Nam" trong hơn trăm năm qua/Major publications written about the book "Technique du peuple annamite" (Mechanics and crafts of the Annamite)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(100) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Ngắm chợ Đồng Xuân và tuyến phố chính ở trung tâm Hà Nội qua những hình khắc trong sách "Kỹ thuật của dân Nam"/Contemplating Đông Xuân market and the main street in the center of Hà Nội through sketches in the book "Technique du peuple annamite"
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(102) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Có chăng tính dị ứng hình ảnh trong chúng ta?/Does the allergy of image exist in the mind of Vietnamese people?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(107) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Đôi điều lạm bàn về 'Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn chi đồ'/Some talk on the painting 'Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn chi đồ' (The Mahasattva Trúc Lâm coming out of the mountain)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3-4 (2014) - TƯ LIỆU
  Về năm vẽ một bản đồ cổ ở Hà Nội/About the date of an ancient map of Hà Nội
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(112) (2014) - TƯ LIỆU
  Xin trả cho tháp Hòa Phong Hà Nội vẻ thanh tú xưa/A proposal of restoring Hòa Phong Tower, Hà Nội to its former delicacy
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9-10 (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tương truyền.../Legend...
  Tóm tắt  PDF