Chi tiết về Tác giả

Hùng, Nguyễn Phạm

 • S. 5(112) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Giải ảo Trung Hoa trong Bắc hành tạp lục của Nguyễn Du/The idea of freeing from the illution of Chinese power in Bắc hành tạp lục by Nguyễn Du
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(113) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tư tưởng chống “giặc nội xâm” của Trần Quốc Tuấn trong Dụ chư tỳ tướng hịch văn/The thoughts of struggling against “internal enemies” of Trần Quốc Tuấn in Dụ chư tỳ tướng hịch văn (Proclamation to the officers)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9-10 (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Về sự toàn vẹn và thống nhất của lịch sử văn học Việt Nam/On the integrity and unification of the history of Vietnamese literature
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(118) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Vị trí của văn học Champa trong lịch sử văn học Việt Nam/Position of the literature of Champa in the literary history of Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(122) (2015) - TRAO ĐỔI
  Vương triều Nguyễn qua mắt nhìn nghệ thuật Nguyễn Công Trứ/The Nguyễn Dynasty in the eyes of poet Nguyễn Công Trứ
  Tóm tắt  PDF