Chi tiết về Tác giả

Tùng, Nguyễn Ngọc

 • S. 4(102) (2013) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Sự chuyển đổi mặt đứng nhà chính của nhà vườn truyền thống trong khu vực Kinh thành Huế/Transformation in facade elements and designs of Nhà chính (Major house) of Huế traditional garden houses located in the Citadel area
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6-7 (2013) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Ảnh hưởng của Kinh Thành Huế đến hình thái nhà vườn truyền thống tọa lạc trong khu vực Kinh Thành/The influence of Huế Imperial City over traditional garden houses located in the city
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(108) (2014) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Sự chuyển đổi không gian nhà vườn truyền thống tọa lạc trong khu vực Kinh Thành Huế/Transformation of spatial organization of Traditional Garden Houses located in Huế Citadel area
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9-10 (2014) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Chính sách bảo tồn nhà vườn truyền thống Huế/Policy of conserving Huế traditional garden houses
  Tóm tắt  PDF