Chi tiết về Tác giả

Phi, Nguyễn Khắc

  • S. 6-7 (2013) - ĐỌC SÁCH
    Một công trình khoa học có giá trị, một cuốn sách hay và đẹp (Nhân đọc Văn học cổ cận đại Việt Nam - Từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật của GS Nguyễn Huệ Chi)
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6(113) (2014) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Quanh chuyện ba lần lên Trại Đưng/About the story of “three times going up Đưng prison camp”
    Tóm tắt  PDF