Chi tiết về Tác giả

Phê, Nguyễn Khắc

  • S. 6(113) (2014) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Đi tìm mộ Thầy, từ thực tế đến tiểu thuyết/A search for the father’s grave, from reality to fiction
    Tóm tắt  PDF