Chi tiết về Tác giả

Sơn, Nguyễn Hoàng

 • S. 6(83) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Đánh giá diễn biến của quá trình trượt lở đất đá dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005-2009
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(74) (2009) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Đánh giá tài nguyên và chất lượng nước lưu vực sông Hương làm cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý lãnh thổ/Assessment of Water Resources and Their Qualities of The Höông River Basin for Rational Utilization
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(87) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Những tác động địa lý của các công trình khai thác, sử dụng nước trên dòng chính sông Hương/Geographic Effects of Projects Exploiting and Using Water on the Perfume River
  Tóm tắt  PDF