Chi tiết về Tác giả

Duy Viễn, Nguyễn Hữu

  • S. 6-7 (2013) - CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG
    Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF