Chi tiết về Tác giả

Lam và cộng sự, Nguyễn Hồ

  • S. 3(80) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Kết quả thực hiện mô hình canh tác lúa “3 giảm 3 tăng” ở Việt Nam/Implementation Rerults of the Model of Rice Cultivation “3 Reduction-3 Increases” in Vietnam
    Tóm tắt  PDF