Chi tiết về Tác giả

Thuận, Nguyễn Duy

  • S. 5(76) (2009) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Thành phần loài cá ở hệ thống sông Ô Lâu, tỉnh Thừa Thiên Huế/Study on the Composition of Fish Species in Ô Lâu River, Thừa Thiên Huế
    Tóm tắt  PDF