Chi tiết về Tác giả

Trí, Nguyễn Công

 • S. 6-7 (2013) - TƯ LIỆU
  Những thư viện lớn của triều Nguyễn ở kinh đô Huế xưa/Largest libraries in Huế ancient capital
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(149) (2018) - Xuôi dòng An Cựu
  Những địa danh và di tích liên quan đến sông An Cựu ở khu vực Huế./Place names and relics related to An Cựu River in the area of Huế.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(149) (2018) - Xuôi dòng An Cựu
  Sông Lợi Nông và thơ ngự chế của vua Minh Mạng và Thiệu Trị./Lợi Nông River in the poems of Emperors Minh Mạng and Thiệu Trị.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7(150) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC ĐÀO TRANG TẬP
  Lời tòa soạn
  Toàn văn  PDF
 • S. 7(150) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC ĐÀO TRANG TẬP
  Đôi nét về tác giả và tác phẩm Hàm Long sơn chí.
  Toàn văn  PDF
 • S. 7(150) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC ĐÀO TRANG TẬP
  Bản dịch tập thơ Đào Trang.
  Toàn văn  PDF  PDF
 • S. 7(150) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC ĐÀO TRANG TẬP
  Phần Hán văn.
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Lời tòa soạn
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Đôi nét về tác giả và tác phẩm Hàm Long sơn chí.
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Bài tựa.
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Bản dịch tập thơ Tiên Thúy Động Thiên ngâm sao.
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Tạp văn.
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Phàm lệ.
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Hành trạng của người em đã mất Phong quốc công.
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Thơ xướng họa.
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Phù kê ký.
  Toàn văn  PDF  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Tuyệt mệnh từ.
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Yên Vân tinh xá ký.
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Lại Đức Thái trưởng công chúa sinh khoáng ký.
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(151) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ PHỤ LỤC TIÊN THÚY ĐỘNG THIÊN NGÂM SAO
  Phần Hán văn.
  Toàn văn  PDF