Chi tiết về Tác giả

Huy, Nguyễn Anh

  • S. 1(118) (2015) - TRAO ĐỔI
    Về một số danh xưng thời chúa Nguyễn (Trao đổi với nhà nghiên cứu Đinh Văn Tuấn)/About some names under the Nguyễn Lords (A discussion with researcher Đinh Văn Tuấn)
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3(129) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Về phủ Dương Xuân của chúa Nguyễn/On Dương Xuân residence of the Nguyễn Lords.
    Tóm tắt  PDF