Chi tiết về Tác giả

Việt, Nguyễn

 • S. 4(81) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Đánh giá tác động của các công trình thủy điện Bình Điền và Hương Điền đến tình hình lũ lụt ở hạ du hệ thống sông Hương trong đợt từ 28/9-2/10/2009
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(77) (2009) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Vài nét về lịch sử trạm khí tượng Hoàng Sa và đặc điểm khí hậu quần đảo Hoàng Sa/A Sketchy History of Hoàng Sa Meteorology Station and Climatic Characteristics of the Paracel Island
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(67) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Môi trường không khí ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2002-2007/The Status of Air Environment in Thừa Thiên Huế Province Period 2002-2007
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(89) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Tổng quan một số kết quả nghiên cứu bước đầu về biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Overview of some initial research results about climate change in Thừa Thiên Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(60) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Đánh giá tác động của thiên tai đến khu vực Chân Mây-Lăng Cô/An assessment of the impact of natural disasters upon the area of Chân Mây-Lăng Cô
  Tóm tắt
 • S. 5(64) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Ảnh hưởng của ENSO đến hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới ở Việt Nam/ENSO affected on Vietnam storms and tropical low pressures
  Tóm tắt
 • S. 7(96) (2012) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Đánh giá tổng hợp về hạn hán ở tỉnh Thừa Thiên Huế/General assessment on drought in Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF