Chi tiết về Tác giả

Việt và các cộng sự, Nguyễn

  • S. 1(72) (2009) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Kết nối mô hình thủy văn-thủy lực để mô phỏng và dự báo lũ lụt cho lưu vực hệ thống sông Hương/Combining Hydrography-Hydraulics for Modelling and Forecasts of Floods in Basin of Perfume River System
    Tóm tắt  PDF