Chi tiết về Tác giả

Tý, Nguyễn

  • S. 4(81) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Kết quả điều tra tình hình nuôi cá vược ở vùng đầm phá Thừa Thiên Huế/Survey Results for the Situation of Seabass (Lates calcarifer) culture in Lagoons of Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF