Chi tiết về Tác giả

Hoàng Sơn, Nguyễn

  • S. 3(86) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế/Bioclimatic Resource Assessment for the Development of Tourism in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF