Chi tiết về Tác giả

Hùng, Nguyễn

  • S. 6(77) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Những đặc điểm làm cơ sở cho chỉ dẫn địa lý “Huế” cho nón lá/Main Characteristics as Base of Geographical Indicator “Huế” for Conical Hats
    Tóm tắt  PDF