Chi tiết về Tác giả

Duy Chính, Nguyễn

  • S. 3(86) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Sự đóng góp của Giám mục Bá Đa Lộc vào công cuộc cải cách ở Gia Định/The Contribution of Bishop Pigneau de Behaine to the Reform in Gia Định
    Tóm tắt  PDF