Chi tiết về Tác giả

Lý, Nguyễn Đức

  • S. 1(66) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Xác lập, phân vùng giới hạn trượt lở đất đá không đồng nhất trên sườn dốc đường giao thông miền núi/Defining and Zoning Unidentical Landslide Areas on Mountainous Sloping Roads
    Tóm tắt  PDF