Chi tiết về Tác giả

Toàn, Nguyễn Đình

  • S. 6-7 (2013) - CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG
    Phát triển du lịch bền vững từ đặc trưng văn hóa đồng bằng sông Cửu Long/Sustainable tourism development based on cultural characteristics of the Mekong Delta
    Tóm tắt  PDF