Chi tiết về Tác giả

Thuận, Nguyễn Đình Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

 • S. 8(106) (2013): CHUYÊN ĐỀ SỬ LIỆU VIỆT NAM - XIÊM LA QUỐC LỘ TRÌNH TẬP LỤC (Gia Long cửu niên - 1810)
  Lời tấu
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(106) (2013): CHUYÊN ĐỀ SỬ LIỆU VIỆT NAM - XIÊM LA QUỐC LỘ TRÌNH TẬP LỤC (Gia Long cửu niên - 1810)
  I. Lục hành thượng lộ [Đường bộ mạn trên]
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(106) (2013): CHUYÊN ĐỀ SỬ LIỆU VIỆT NAM - XIÊM LA QUỐC LỘ TRÌNH TẬP LỤC (Gia Long cửu niên - 1810)
  II. Lục hành hạ lộ [Đường bộ mạn dưới]
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(106) (2013): CHUYÊN ĐỀ SỬ LIỆU VIỆT NAM - XIÊM LA QUỐC LỘ TRÌNH TẬP LỤC (Gia Long cửu niên - 1810)
  III. Nhai hải thủy trình [Đường thủy ven biển]
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(106) (2013): CHUYÊN ĐỀ SỬ LIỆU VIỆT NAM - XIÊM LA QUỐC LỘ TRÌNH TẬP LỤC (Gia Long cửu niên - 1810)
  IV. Dương hải thủy trình [Đường thủy ngoài khơi]
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(106) (2013): CHUYÊN ĐỀ SỬ LIỆU VIỆT NAM - XIÊM LA QUỐC LỘ TRÌNH TẬP LỤC (Gia Long cửu niên - 1810)
  V. Dương hải tung hoành chư sơn thủy trình [Đường thủy ngoài khơi ngang dọc các núi]
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(106) (2013): CHUYÊN ĐỀ SỬ LIỆU VIỆT NAM - XIÊM LA QUỐC LỘ TRÌNH TẬP LỤC (Gia Long cửu niên - 1810)
  VI. Hải môn thủy trình [Đường thủy theo các cửa biển]
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(106) (2013): CHUYÊN ĐỀ SỬ LIỆU VIỆT NAM - XIÊM LA QUỐC LỘ TRÌNH TẬP LỤC (Gia Long cửu niên - 1810)
  Thư mục
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(106) (2013): CHUYÊN ĐỀ SỬ LIỆU VIỆT NAM - XIÊM LA QUỐC LỘ TRÌNH TẬP LỤC (Gia Long cửu niên - 1810)
  Nguyên văn Xiêm La quốc lộ trình tập lục
  Toàn văn  PDF
 • S. 2(109) (2014) - TƯ LIỆU
  Lời người dịch - Trần Đại Vinh
  Toàn văn  PDF
 • S. 2(109) (2014) - TƯ LIỆU
  Bản đồ cổ Việt Nam - Trần Nghĩa
  Toàn văn  PDF
 • S. 2(109) (2014) - TƯ LIỆU
  Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư
  Toàn văn  PDF
 • S. 2(109) (2014) - TƯ LIỆU
  Quyển 1
  Toàn văn  PDF
 • S. 2(109) (2014) - TƯ LIỆU
  Quyển 2
  Toàn văn  PDF
 • S. 2(109) (2014) - TƯ LIỆU
  Quyển 3
  Toàn văn  PDF
 • S. 2(109) (2014) - TƯ LIỆU
  Quyển 4
  Toàn văn  PDF
 • S. 2(109) (2014) - TƯ LIỆU
  Giáp Ngọ niên bình Nam đồ
  Toàn văn  PDF
 • S. 7(133) (2016) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam DƯƠNG SỰ THỦY MẠT
  Vài nét về tác phẩm Dương sự thủy mạt
  Toàn văn  PDF
 • S. 7(133) (2016) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam DƯƠNG SỰ THỦY MẠT
  Dương sự thủy mạt (bản dịch tiếng Việt)
  Toàn văn  PDF
 • S. 7(133) (2016) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam DƯƠNG SỰ THỦY MẠT
  Nguyên tác Hán văn
  Toàn văn
 • S. 8(134) (2016) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam DƯƠNG SỰ THỦY MẠT
  (Tập Hai: Từ năm Quý Mùi 1883 đến năm Mậu Tý 1888)
  Toàn văn
 • S. 8(134) (2016) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam DƯƠNG SỰ THỦY MẠT
  Lời toàn soạn
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(134) (2016) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam DƯƠNG SỰ THỦY MẠT
  Vài nét về tác phẩm Dương sự thủy mạt
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(134) (2016) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam DƯƠNG SỰ THỦY MẠT
  Dương sự thủy mạt (bản dịch tiếng Việt)
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(134) (2016) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam DƯƠNG SỰ THỦY MẠT
  Nguyên tác Hán văn
  Toàn văn  PDF
 • S. 8(134) (2016) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam DƯƠNG SỰ THỦY MẠT
  Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển năm 2016
  Toàn văn  PDF
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  Phần thứ nhất: Đôi nét về tín ngưỡng thần linh ở làng xã Thừa Thiên Huế
  Toàn văn  PDF
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  Phần thứ hai: Văn tế trong các lễ cúng theo mùa quanh năm
  Toàn văn  PDF
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  I. Lễ cúng Giao thừa
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn cúng lễ Tống cựu Nghinh tân làng Vinh Hòa.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  II. Lễ cúng Xuân tự - Xuân kỳ
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn cung nghinh lễ Xuân tế làng Thủ Lễ.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn chánh tế lễ Xuân thủ làng Gia Viên.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế lễ Xuân thủ làng Thanh Phước.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  III. Lễ cúng Thanh minh tảo mộ
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Bài văn tế Thanh minh tảo mộ làng Mỹ Lợi.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  IV. Lễ cúng Thu thường - Thu báo
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn cung nghinh lễ Thu tế làng Quy Lai.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn chánh tế lễ Thu tế làng Quy Lai.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn nghinh thần lễ Thu tế làng Vinh Hòa.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn chánh tế lễ Thu tế làng Gia Viên.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn chánh tế lễ Thu tế làng An Lỗ.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn chánh tế lễ Thu tế làng Thủ Lễ.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn nghinh thần lễ Thu tế làng An Thành.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn túc yết lễ Thu tế làng An Thành.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn chánh tế lễ Thu tế làng An Thành.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn nghinh thần lễ Thu tế làng Thanh Phước.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn chánh tế lễ Thu tế làng Thanh Phước.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn chánh tế lễ Thu tế làng An Phú.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn chánh tế làng Đức Bưu.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  V. Lễ cúng Đông chí
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế lễ Đông chí làng Mỹ Lợi.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn cúng Tảo mộ ngày 26 tháng Chạp làng Thanh Phước.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  Phần thứ ba: Văn tế trong các lễ cúng kỵ hàng năm
  Toàn văn  PDF
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  I. Văn tế trong các lễ kỵ Thành hoàng, Khai canh - Khai khẩn, các bậc công đức
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Bài văn “Tế hữu công” làng Mỹ Lợi.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn chánh kỵ Khai canh làng Quy Lai.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Bài văn tế Bà Tơ làng Bác Vọng Đông.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Phụ nữ làng Mỹ Lợi.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  II. Các bài văn tế Văn Thánh và Võ Thánh
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  1. Tế Văn Thánh
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Văn Thánh làng Thủ Lễ.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Văn Thánh mùa xuân làng Dương Nỗ.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Văn Thánh làng Mỹ Lợi.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Văn Thánh làng Quy Lai.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Văn Thánh làng Hiền Lương.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  2. Tế Võ Thánh - Quan Thánh
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Võ Thánh làng Dương Nỗ.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn cúng Khánh đản Quan Thánh tháng Năm làng An Thành.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Quan Thánh Đế Quân làng Thủ Lễ.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  III. Văn tế theo các lễ thức nghề nghiệp
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  1. Văn tế trong các lễ thức nông nghiệp
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Tổ nghề Nông vào tháng Hai làng An Thành.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Thần Nông vụ hè làng Đức Bưu.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Xã thần làng Thủ Lễ.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn cầu lúa được mùa làng Thanh Phước.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  2. Văn tế trong các lễ thức ngư nghiệp
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn cúng cá Ông, tháng Năm làng Thanh Phước.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  3. Văn tế trong các lễ thức thủ công nghiệp - thương nghiệp
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn cúng Tiên sư, tháng Hai, làng An Thành.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Tổ nghề Rượu làng An Thành.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Tổ nghề Rèn làng Hiền Lương.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế chợ làng An Thành.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  IV. Văn tế trong lễ cúng âm linh - cô hồn
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế Nghĩa trủng làng Mỹ Lợi.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế cô hồn làng An Thành.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế âm hồn làng Đức Bưu.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế cô hồn làng Thủ Lễ.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế âm hồn ngày rằm tháng Hai làng Thanh Phước.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế những người vô tự làng Thủ Lễ.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế những người vô tự làng Phước Yên.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Bài văn tế quân dân trận vong, nạn vong năm Ất Dậu - 1885.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  V. Văn tế theo hoàn cảnh bất thường
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn tế xua đuổi quỷ gây ôn dịch làng Thủ Lễ.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Khao văn làng Đức Bưu.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn cúng cầu đảo tống dịch lệ làng Thanh Phước.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Văn cầu mưa làng Thanh Phước.
  Toàn văn
 • S. 7(141) (2017) - chuyên đề sử liệu Việt Nam TRÍCH TUYỂN VĂN TẾ LÀNG XÃ THỪA THIÊN HUẾ
  - Chánh kỵ văn làng Thanh Phước.
  Toàn văn
 • S. 9(152) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ TẬP 1- TẬP 2
  Lời tòa soạn
  Toàn văn  PDF
 • S. 9(152) (2018) - Chuyên đề sử liệu Việt Nam: HÀM LONG SƠN CHÍ TẬP 1- TẬP 2
  Bài tựa sách về núi Hàm Long.
  Toàn văn  PDF
 • S. 9(152) (2018) - Quyển một
  Ghi chép về lịch sử chùa Báo Quốc.
  Toàn văn  PDF
 • S. 9(152) (2018) - Quyển một
  Ghi chép về lịch sử chùa Tường Vân.
  Toàn văn
 • S. 9(152) (2018) - Quyển một
  Danh sách đệ tử được các bổn sư phó pháp.
  Toàn văn  PDF
 • S. 9(152) (2018) - Quyển hai - Phần một
  Thánh chế.
  Toàn văn  PDF
 • S. 9(152) (2018) - Quyển hai - Phần một
  Cổ văn.
  Toàn văn  PDF
 • S. 9(152) (2018) - Quyển hai - Phần hai
  Cổ văn.
  Toàn văn  PDF
 • S. 9(152) (2018) - Quyển hai - Phần hai
  Phần Hán văn.
  Toàn văn
 • S. 9(152) (2018) - Quyển hai - Phần hai
  Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển năm 2018
  Toàn văn  PDF