Chi tiết về Tác giả

Đính, Nguyễn Đình

  • S. 9(126) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Tống Sơn quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Vạn qua sắc phong, lăng mộ và tín ngưỡng thờ phụng ở Huế / Tống Sơn Princess Nguyễn Thị Ngọc Vạn with her tomb, her royal decrees and the cult of worshipping in Huế
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4(130) (2016) - TRAO ĐỔI
    Phủ Dương Xuân thời chúa Nguyễn: Trao đổi cùng hai nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh và Nguyễn Anh Huy/Dương Xuân residence during the Nguyễn Lords: Some views need to be exchanged with researchers Trần Đại Vinh and Nguyễn Anh Huy.
    Tóm tắt  PDF