Chi tiết về Tác giả

Minh, Ngô Văn

  • S. 1(108) (2014) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Quá trình bành trướng cương giới bản đồ xuống vùng biển phía nam của Trung Quốc - Từ không đến "có"/The process of irritional territorial expansion to the East Sea in the maps of China
    Tóm tắt  PDF
  • S. 9(126) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Phòng trào Nghĩa hội Quảng Nam (1885-1887)/ “Nghĩa hội Quảng Nam” (1885-1887) movement
    Tóm tắt  PDF