Chi tiết về Tác giả

Loan, Ngô Thanh

  • S. 6-7 (2013) - CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG
    Tiềm năng phát triển du lịch nông thôn tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông/Potentials of developing rural tourism in Đắk Mil District, Đắk Nông Province
    Tóm tắt  PDF