Chi tiết về Tác giả

Anh, Ngô

  • S. 5(64) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Nghiên cứu nấm dược liệu ở Thừa Thiên Huế và quy trình công nghệ nuôi trồng loài Xích chi/Study on the medicinal mushroom in Thừa Thiên Huế province and cultivational technological process of the red lingzhi species
    Tóm tắt
  • S. 2(100) (2013) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Tác dụng của Linh chi/Medical properties of Lingzhi mushroom
    Tóm tắt  PDF