Chi tiết về Tác giả

Chứng, Ngô Đắc

  • S. 6(65) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Một số đặc điểm sinh học của Rồng đất ở Nam Đông, Thừa Thiên Huế/Some biological charateristics of green water dragon (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) in Nam Đông, Thừa Thiên Huế province
    Tóm tắt
  • S. 4(102) (2013) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Tình hình khai thác và sử dụng các loài bò sát ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Situation of exploitation and usage of reptile species in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF