Chi tiết về Tác giả

Được, Mai Văn

 • S. 2(128) (2016) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Dấu tích danh nhân Nguyễn Văn Thành trên đất Thừa Thiên Huế/ Traces of the famous General Nguyễn Văn Thành in Thừa Thiên Huế.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(129) (2016) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Dấu ấn của một vị quan thời chúa Nguyễn qua góc nhìn làng xã vùng Huế/The hallmark of a high-rank official under the reign of Nguyễn Lords viewed in Huế villages.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(140) (2017) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Truyền thống kinh tế biển của một số dòng họ ở xã Phú Thuận và Phú Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế./Tradition of maritime economy in some families of Phú Thuận and Phú Hải Communes in Thừa Thiên Huế Province.
  Tóm tắt  PDF