Chi tiết về Tác giả

Anh, Mai Trọng

  • S. 2(100) (2013) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Những lễ hội truyền thống và phong tục tập quán gắn liền với đời sống của nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi/Traditional festivals, habits and customs connecting closely with the life of the Lý Sơn people, Quảng Ngãi Province
    Tóm tắt  PDF