Chi tiết về Tác giả

Diệu Thúy, Mai Thị

  • S. 3-4 (2014) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Bàn về vấn đề “hiếu-nghĩa” trong quan hệ hôn nhân gia đình qua một số quy định của Hoàng Việt luật lệ/Discussing about “filial piety - right conduct” in the marital relationship via some regulations of the old code of Hoàng Việt luật lệ
    Tóm tắt  PDF