Chi tiết về Tác giả

Tuyến, Mai Chiếm

  • S. 2(136) (2017) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Môi trường và xử lý nguồn nước trong nuôi cá lồng ở đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế./Water environment and treatment for fish cage culture in Cầu Hai lagoon, district Phú Lộc, province Thừa Thiên Huế.
    Tóm tắt  PDF