Chi tiết về Tác giả

Quốc, Lê Vinh

  • S. 3(137) (2017) - TRAO ĐỔI
    Ba kiểu chương trình học và sự lựa chọn cho giáo dục nước ta./Three types of curriculum and option for our education.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6(140) (2017) - TRAO ĐỔI
    Đổi mới hệ thống tổ chức, chương trình và quy trình đào tạo giáo viên. /Renovating organizational system, program and process of training teachers.
    Tóm tắt  PDF