Chi tiết về Tác giả

Trương, Lê Vĩnh

 • S. 3(137) (2017) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Chính sách mới của Tập Cận Bình và “Một vành đai - Một con đường”./The New Policy of Xi Jinping and One Belt One Road.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(144) (2018) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Học thuyết Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương./Indo-Pacific Theory.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(148) (2018) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Các đồng minh và tầng điểm chiến lược của Trung Quốc/China’s allies and strategic levels.
  Tóm tắt  PDF