Chi tiết về Tác giả

An, Lê Vĩnh

 • S. 3-4 (2014) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Kinh nghiệm kỹ thuật trùng tu di tích từ sự cố sập góc mái hạ công trình Phu Văn Lâu/Technical experience drawn from the collapse of the lower roof corner of Phu Văn Lâu (Pavilion of Edicts)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(113) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Những phát hiện mới về lăng của Hoàng đế Minh Mạng và nguồn gốc của thước Lỗ Ban triều Nguyễn/New findings about Minh Mạng royal tomb and the origin of Lu Ban ruler under the Nguyễn Dynasty
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9-10 (2014) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Nghiên cứu tái thiết Chiêu Kính Điện (Thái Miếu, Hoàng Thành Huế)/Re-construction study of Chiêu Kính Temple (Imperial Ancestral Temple  - Citadel of Huế)
  Tóm tắt  PDF