Chi tiết về Tác giả

Thu và cộng sự, Lê Văn

  • S. 1(60) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Đánh giá tác động của thiên tai đến khu vực Chân Mây-Lăng Cô/An assessment of the impact of natural disasters upon the area of Chân Mây-Lăng Cô
    Tóm tắt