Chi tiết về Tác giả

Ân, Lê Văn

  • S. 1(66) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Số lượng, vị trí các cửa tối ưu của hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và định hướng giải pháp bảo tồn/The Optimal Number and Location of Outlets for the System of Lagoon Tam Giang-Cầu Hai and Reccommendation for Solution and Preservation
    Tóm tắt  PDF