Chi tiết về Tác giả

Sơn, Lê Trọng

  • S. 6(65) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Nghiên cứu bướm ngày (Leppidotera: Rhopalocera) ở vùng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế/A study on the butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) in A Lưới district, Thừa Thiên Huế province
    Tóm tắt