Chi tiết về Tác giả

Thanh, Lê Thị

  • S. 1(78) (2010) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Phát triển bền vững các hệ sinh thái biển và ven biển-Những vấn đề đặt ra đối với nước ta hiện nay/Sustainable Development for Tropical Ecosystems - Problems the Nation is Facing
    Tóm tắt  PDF